Ga direct naar het artikel

Een integrale aanpak

door krachten te bundelen

Gebiedsgericht werken  

Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Een integrale aanpak dus.

Slimme coalities

We staan allemaal voor de opgave om te vergroenen. Maar hoe doen we dat slim, efficiënt én met respect voor verschillende zienswijzen? Wij geloven dat we met een gebiedsgerichte aanpak vergroening kunnen versnellen en zo bijdragen aan bereikbare en aantrekkelijke economische kerngebieden. Een totaalaanpak is noodzakelijk om samen de gepaste maatregelen op het juiste moment effectief in te kunnen zetten. Slagkracht realiseren door krachtenbundeling. Daar gaan we voor!

Centrum Maastricht

In Maastricht is een geëngageerde mobiliteitsmakelaar samen met belanghebbenden aan de slag. Dit zijn ondernemers en ondernemersverenigingen, belangenvertegenwoordigers (ook van inwoners en bezoekers), mobiliteitsaanbieders en lokale overheden. Door vraag en aanbod concreet bij elkaar te brengen, koppelen we slimme, duurzame oplossingen aan de specifieke behoeften van een stadsdeel, wijk of straat. Waar nodig zetten we vakspecialisten in, bijv. voor parkeervraagstukken, logistieke oplossingen of gedragsverandering. Niet in de laatste plaats onderzoeken we waar budgetten van overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Met de gebiedsgerichte aanpak voeren we in Maastricht een deel van de maatregelen uit van het coalitieakkoord van de Gemeente Maastricht.  

Hoe werkt het?

In een ideale situatie starten we met een gebiedsscan. Daar komt een gebiedsprofiel uit voort met concrete aanwijzingen voor verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en reductie van CO2-uitstoot. Deze analyse geeft ook inzicht wat of wie de meest impact heeft of hebben. Samen benoemen we kansen voor verbetering en (duurzame) aanpassingen van de infrastructuur. En we leggen ambities en doelstellingen voor de korte en lange termijn in de vorm van een gebiedsconvenant vast. Zo gaan we aan de slag op basis van het enthousiasme van belanghebbenden.

Status 

Begin 2019 zijn we gestart met een gebiedsgerichte aanpak in Centrum Maastricht. We werken mee aan Stad en Spoor. Dit is een project waar gezocht wordt naar mogelijkheden voor een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de historische binnenstad en Maastricht-Oost en naar kansen om van het centraal station een internationaal OV knooppunt te maken.

Daarnaast zijn we in gesprek met Brightlands Maastricht Health Campus Randwyck. Waarbij we kijken naar het complete gebied en energie van betrokken stakeholders om te komen tot een mogelijke, gezamenlijke, integrale totaalaanpak. We onderzoeken hoe verschillende vormen van slimme en duurzame mobiliteit samen kunnen bijdragen aan de optimalisatie van bereikbaarheid en doorstroming, terugdringen van de CO2-uitstoot, maar vooral bijdragen aan een aantrekkelijke en gezonde leef-, bezoek- en vestigingsomgeving. 

Zodra blijkt dat gebiedsgericht werken een beproefde aanpak is, kunnen we deze ook inzetten voor andere gebieden in Zuid-Limburg.

Jelle Ummels
Projectleider Gebiedsgerichte aanpak & Binnenstad
Tom van Dort, Provincie Limburg, over e-cars
“Gedeelde e-cars zijn een droomonderdeel van flexibele mobiliteit”
Lees meer
Gemeente Heerlen over hun werk-werkverkeer
De e-cars zijn veel populairder dan de voorgangers op gas
Lees meer
Loods 5 ‘loodst’ medewerkers naar P+R Noord
Met de auto komen werken, willen we zo veel mogelijk ontmoedigen
Lees meer
Fietsen Gestald In Wyck

Fietscampagne Staat 'ie goed?

Maastricht faciliteert fietsers, met onder meer de ondergrondse fietsenstalling bij het Centraal Station. Bovengronds stallen is niet meer nodig. Toch staan elke dag nog fietsen voor het station. Daarom startte Maastricht Bereikbaar in 2018, in opdracht van Gemeente Maastricht, de campagne ‘Staat ‘ie goed?’. Drie grote billboards, flyers, symbolische rode kaarten en gesprekken tijdens de Inkom en bij de stalling moesten een gedragsverandering teweeg brengen. 

Magisch Maastricht op het Vrijthof

Slim naar Magisch Maastricht

Tijdens de drukke decembermaanden hielden we stad en regio opnieuw zo goed mogelijk bereikbaar. We boden verschillende voordelige reisacties met het OV naar het centrum aan. Zo hielden we Maastricht bereikbaar voor forenzen en bezoekers.

4Ecargobikes

E-cargo bike prima alternatief

Eind 2017 startten we vanuit Maastricht Bereikbaar een proef met elektrische cargo bikes. Ondertussen is gebleken dat de e-cargo bike in de binnenstad een prima alternatief is voor het bestelvervoer. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken we de meerwaarde van de inzet van elektrische vrachtfietsen.

Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief