Ga direct naar het artikel

Gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar starten proef Slimme Fietsenstalling

De gemeente Maastricht en Maastricht Bereikbaar starten deze week aan de Vissersmaas een proef met een Slimme Fietsenstalling. Met behulp van intelligente camera’s met sensoren wordt de real time bezetting van de stalling gemonitord. Gemeente en Maastricht Bereikbaar bekijken zo hoe de stalling beter kan worden benut en hoe gebruikers in de toekomst kunnen worden gewezen op vrije plekken. Begin 2017 wordt gestart met een tweede locatie aan de Nieuwenhofstraat. De proef duurt één jaar.

Wethouder John Aarts is verheugd met de proef: “Nergens anders in Nederland wordt op deze schaal in de openbare ruimte geëxperimenteerd met deze nieuwe techniek. Het fietsgebruik in Maastricht is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat is positief, maar het vergt ook bijpassende voorzieningen zoals goede en voldoende stallingen. We breiden de komende tijd daarom het aantal stallingsplekken uit, onder meer door de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan het station. Met deze techniek hopen we ook het gebruik van de stallingsplekken te optimaliseren.”

Proef

LumiGuide B.V., een innovatief softwarebedrijf, voert de proef uit. Intelligente camera’s registreren de realtime bezetting van de stalling. Uit de gegevens kan ook de totale bezetting per dag(deel) worden afgeleid. In de proefperiode wordt bekeken of de techniek werkt en hoe deze in de toekomst kan bijdragen aan het beter benutten van de stallingscapaciteit. De camera’s bieden ook de mogelijkheid om de communicatie over de bezetting richting gebruikers te optimaliseren (hoeveel en welke plekken zijn nog vrij?) en handhaving te ondersteunen bij de aanpak van weesfietsen (duur per stallingsplek wordt gemeten). Maastricht Bereikbaar en de gemeente Maastricht monitoren en evalueren de uitkomsten, en brengen na afloop een advies uit over voortzetting en/of uitbreiding van de techniek op meerdere locaties.

Locaties

De proef start deze week op de locatie Vissersmaas. Begin 2017 start ook een vergelijkbare proef in de stalling op de Nieuwenhofstraat. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van specifieke problematiek en diversiteit. In totaal worden 632 stallingsplekken aan de NIeuwenhofstraat en 280 plekken aan de Vissersmaas voorzien van cameraregistratie.

Privacy

De camera’s zijn zo afgesteld dat ze gericht zijn op de fietsenrekken in de stalling en niet op de omgeving. De camera’s worden vooralsnog slechts gebruikt als ‘optische sensoren’; deze sensoren registreren alleen of ergens wel of niet een fiets staat. Deze beelden worden niet opgeslagen en zijn niet voor derden toegankelijk. Eventuele beelden van personen in de stalling die door de optische sensoren worden geregistreerd vallen hier ook onder. De pilot voldoet hiermee aan alle wettelijke privacy wet- en regelgeving. Onderzocht wordt of het in de toekomst mogelijk is om de camera’s in te zetten tegen fietsdiefstal in de stalling.

Meer fiets

De afgelopen 5 jaar voerde gemeente Maastricht een gericht beleid op 'Meer fiets'. Samen met Maastricht Bereikbaar, werkgevers, de provincie, het Rijk, buurgemeenten, de Fietsersbond en ondernemers werden de krachten gebundeld op het stimuleren van het gebruik van de fiets en e-bike. Dit heeft al zichtbaar geresulteerd in een stijging van het fietsgebruik in Maastricht. Het aantal Maaskruisende fietsbewegingen is gestegen van ongeveer 15.000 in 2006 naar 25.000 in 2013. Ongeveer 30 procent van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer wordt met de fiets gemaakt.

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief