Ga direct naar het artikel

Programma Maastricht Bereikbaar gaat door tot 2018

Beter Benutten Maastricht Bereikbaar werkt

Maastricht Bereikbaar ontleent haar resultaten aan de nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Met een breed scala aan maatregelen worden forenzen en bezoekers verleid om een slimme mobiliteitskeuze te maken. Uit de effectmeting blijkt dat de aanpak werkt: forenzen en bezoekers kiezen vaker een alternatief voor de auto en dragen zo bij aan de bereikbaarheid van Maastricht. Mede hierdoor is de bereikbaarheid tijdens de bouw van de A2-tunnel niet verslechterd.Meer informatie vindt u in de bijlage (Jaarverslag 2013/Jaarplan 2014, Stad binnen bereik: samen op weg).

De urgentie blijft groot

De komende jaren neemt de noodzaak voor het programma van Maastricht Bereikbaar verder toe. Diverse grote werkzaamheden, zoals de aanpassing van de Noorderbrug, de aanleg van de tramlijn Hasselt-Maastricht en de ontwikkeling van het stationsgebied, zorgen voor een flinke uitdaging om de bereikbaarheid op peil te houden. Ook het A2-project blijft de komende jaren een rol spelen. Uit de probleemanalyse van Rijk en regio is gebleken dat de aanpak van Maastricht Bereikbaar tot 2018 noodzakelijk blijft om Maastricht en de regio bereikbaar te houden.

Maastricht Bereikbaar gaat door!

Vanwege de urgentie en om de mogelijke overlast van werkzaamheden op te vangen, wil Maastricht Bereikbaar het programma voortzetten tot eind 2017. Om dit te bekrachtigen, ondertekenden minister Schultz van Haegen, wethouder Albert Nuss van Maastricht en directeur Harry Odenhoven van Vodafone vandaag tijdens het landelijke Beter Benutten congres de bereikbaarheidsverklaring voor de regio Maastricht.

Primaire doelstelling van het vervolgprogramma

Het vervolgprogramma is ambitieus. Het primaire doel is om de verwachte hinder op te vangen die veroorzaakt wordt door de grote projecten. Om de bereikbaarheid op peil te houden moet het auto-, OV- en fietsnetwerk in deze periode optimaal benut worden. En is het nodig om circa 2.000 extra autos uit de ochtend en avondspits te halen op de Maaskruisende verbindingen. Dit is de primaire opgave voor de periode 2015-2017. Daarnaast wil Maastricht Bereikbaar het bereikte effect vasthouden en bestendigen, zodat mensen ook in de toekomst slimme keuzes blijven maken. Dit geldt niet alleen voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar ook voor de grote drukte tijdens topdagen en evenementen.

Secundaire doelstelling

Een belangrijke les uit het huidige programma is dat bereikbaarheid breder bekeken moet worden dan alleen Maastricht. In Zuid Limburg zijn er sterke relaties tussen Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad/Heerlen. Meer dan in het huidige programma kijkt Maastricht Bereikbaar naar mogelijkheden om verkeer tussen deze stedelijke kerngebieden te beïnvloeden. Dat leidt niet alleen tot een betere bereikbaarheid van Maastricht, maar ook van Parkstad/Heerlen en Sittard-Geleen. De opgave in deze gebieden is benoemd in de bereikbaarheidsverklaring tussen Rijk en regio en wordt met de lokale partners verder uitgewerkt.

Hoe nu verder

Met het ondertekenen van de bereikbaarheidsverklaring hebben Rijk en regio zich vandaag gecommitteerd aan het uitwerken van een concreet programma voor 2015-2017. Dit programma krijgt de komende maanden vorm in twee tranches (juni en november 2014). In november 2014 is het definitieve programma en de projecten die hierin opgenomen worden, bekend.

Albert Nuss, voorzitter Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar: “De afgelopen jaren heeft Maastricht Bereikbaar verschillende acties en producten geïntroduceerd. Dat heeft bijgedragen aan de afnamevan het aantal auto’s in de spits en aan een betere bereikbaarheid van de stad. Het is zaak om ook na2014 verder te gaan op de ingeslagen weg, samen met al onze partners: werkgevers, vervoerders,OV partners, forensen en bezoekers. Zodat we ook in de toekomst Maastricht bereikbaar houden.”

Patrick van der Broeck, gedeputeerde voor Ruimte en Infra: ”Maastricht Bereikbaar laat zien datsamenwerking tussen bedrijfsleven, vervoerders en overheid werkt. Een mooi voorbeeld voor andereregio’s in Limburg en de rest van Nederland.”

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met Désirée Florie.
Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief